گزارش تصویری نمایش دریا زدگی

نمایش دریا زدگی به نویسندگی کارگردانی عباس جمالی و بازی پانته آ بهرام، رضا بهبودی (مهمان از گروه تئاتر لیو)، ستاره پسیانی (مهمان از گروه تئاتر بازی)، بهرنگ علوی به روی صحنه رفت.

نمایش دریا زدگی به نویسندگی کارگردانی عباس جمالی و بازی پانته آ بهرام، رضا بهبودی (مهمان از گروه تئاتر لیو)، ستاره پسیانی (مهمان از گروه تئاتر بازی)، بهرنگ علوی به روی صحنه رفت.

IMG00284795.jpg (895×1000)

IMG00284430.jpg (646×1000)

IMG00275662.jpg (1000×667)

IMG00274767.jpg (1000×693)

IMG00280909.jpg (611×1000)

IMG00281982.jpg (682×1000)

IMG00283556.jpg (1000×627)

IMG00280964.jpg (1000×667)

IMG00280455.jpg (1000×685)

IMG00285244.jpg (900×856)