تصاویر نمایش ویولن تایتانیک

بازیگران: (به ترتیب الفبا) علی آذرشین، امیرباباشهابی، سارا باقری، علی بنی عامر، یاسمن بیگلری، تینا تیماج چی، نرگس پویا، رها تفکری، علی اصغر حسینی، حواخلیلی، پریسا رجبی، بهار رضی زاده، مسعود روستا، فائزه رمضانی…

photo_2017-01-18_09-14-56dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-14-53dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-14-32dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-02dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-05dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-26dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-39dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-49dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-46dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-44dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-42dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-15-59dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-16-01dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)

photo_2017-01-18_09-16-06dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×533)