پست اینستاگرامی مارال فرجاد از تئاتر سال ۷۹!

مارال فرجاد در توضیح این عکس نوشت: تئاتر زندگی .سال١٣٧٩ تالار کمپیرک جادو تالار وحدت

مارال فرجاد در توضیح این عکس نوشت: تئاتر زندگی .سال١٣٧٩ تالار کمپیرک جادو تالار وحدت