شنیدن گنجینه‌های ناب تعزیه تمامی ندارد/ گشتی در مجالس اقوام ایران

الحان مختلف تعزیه نواحی دربرگیرنده ساختارهای متفاوتی هستند که تحت تاثیر موسیقی بومی هر منطقه ریشه‌های فرهنگی متنوعی از بازنمایی نهضت عاشورا را با زبان موسیقی پیش روی مخاطبان قرار می‌دهند.


الحان مختلف تعزیه نواحی دربرگیرنده ساختارهای متفاوتی هستند که تحت تاثیر موسیقی بومی هر منطقه ریشه‌های فرهنگی متنوعی از بازنمایی نهضت عاشورا را با زبان موسیقی پیش روی مخاطبان قرار می‌دهند.