تصاویر نمایش تاریکی – سری دوم

نمایش تاریکی به نویسندگی علی حاتمی نژاد و رئوف دشتی و کارگردانی عبدالله برجسته در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد تا ۱۷ اردیبهشت به روی صحنه است.

IMG08490838.jpg (1500×1000)

IMG08493720.jpg (1500×910)

IMG08514110.jpg (1500×945)

IMG08520117.jpg (1500×975)

IMG08513539.jpg (1500×1000)

IMG08521285.jpg (1500×1000)

IMG08530257.jpg (1500×1683)

IMG08494105.jpg (1500×1000)

IMG08493420.jpg (1500×928)

IMG08521378.jpg (1500×1358)

IMG08504643.jpg (1500×1000)

IMG08501203.jpg (1500×1000)

IMG08521330.jpg (1500×1761)

IMG08521187.jpg (1500×1115)

IMG08512665.jpg (1500×1000)

IMG08510933.jpg (1500×977)

IMG08511740.jpg (1500×1000)

IMG08504280.jpg (1500×1087)

IMG08500496.jpg (1500×1237)

IMG08491875

IMG08505470.jpg (1500×1000)

IMG08493091.jpg (1500×978)

IMG08501132.jpg (1500×1000)

IMG08505513.jpg (1500×1000)

IMG08521482.jpg (1500×1000)

IMG08525995.jpg (1500×989)

IMG08513502.jpg (1500×998)

IMG08501289

IMG08525166.jpg (1500×2535)