تصاویر نمایش اطلسی های لگد مال شده

نمایش اطلسی های لگد مال شده کاری از فرزاد علوی در تماشاخانه شمایل مشهد به روی صحنه رفت.

IMG14394137.jpg (1000×667)

IMG14394598.jpg (1000×667)

IMG14395808.jpg (1000×667)

IMG14394886.jpg (1000×667)

IMG14394847.jpg (1000×667)

IMG14395632.jpg (1000×667)

IMG14395749.jpg (1000×667)

IMG14395538.jpg (1000×667)

IMG14395574.jpg (1000×667)

IMG14395693.jpg (1000×667)

IMG14394814.jpg (1000×667)