تصاویر جشن انجمن منتقدین و نویسندگان تئاتر

جشن انجمن منتقدین و نویسندگان تئاتر عصر امروز با نکوداشت جعفر والی و غلامرضا کاظمی دینان در تالار ایوان شمس برگزار شد.

2185903.jpg (1000×667)

2185907.jpg (1000×667)

2185906.jpg (1000×667)

2185905.jpg (1000×667)

2185908.jpg (1000×667)

2185909.jpg (1000×667)

2185910.jpg (1000×667)

2185911.jpg (1000×667)

2185913.jpg (1000×667)

2185915.jpg (1000×667)

2185916.jpg (1000×667)

2185912.jpg (1000×667)

2185917.jpg (1000×667)

2185920.jpg (1000×667)

2185918.jpg (1000×667)

2185919.jpg (1000×667)

2185921.jpg (1000×667)

2185922.jpg (1000×667)

2185923.jpg (1000×667)

2185924.jpg (1000×667)

2185926.jpg (1000×667)

2185925.jpg (1000×667)

2185927.jpg (1000×667)

2185928.jpg (1000×667)

2185929.jpg (1000×667)

2185931.jpg (1000×667)

2185932.jpg (1000×667)

2185933.jpg (1000×667)

2185934.jpg (1000×667)

2185975.jpg (1000×667)