تصاویر افتتاح پردیس تئاتر تهران

پردیس تئاتر تهران روز گذشته با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران و جمعی از پیشکسوتان عرصه هنرهای نمایشی افتتاح شد.

2370428.jpg (1000×667)

2370429.jpg (1000×667)

2370455.jpg (1000×667)

2370460.jpg (1000×667)

2370430.jpg (1000×667)

2370439.jpg (1000×667)

2370445.jpg (1000×667)

2370457.jpg (1000×667)

23704472370447

2370433.jpg (1000×667)

2370456.jpg (1000×667)

2370438.jpg (1000×667)

2370442.jpg (1000×667)