تصاویر نمایش فصل شیدایی

نمایش فصل شیدایی به روایت رسالت بوذری و با کارگردانی سعید اسماعیلی در قزوین به روی صحنه رفت.

2180599.jpg (1000×667)

2180600.jpg (1000×667)

2180604.jpg (1000×667)

2180603.jpg (1000×667)

2180601.jpg (1000×667)

2180605.jpg (1000×667)

2180608.jpg (1000×667)

2180606.jpg (1000×667)

2180609.jpg (1000×667)

2180610.jpg (1000×667)

2180607.jpg (1000×667)

2180616.jpg (1000×667)

2180615.jpg (1000×667)

2180614.jpg (1000×667)

2180613.jpg (1000×667)

2180612.jpg (1000×667)

2180619.jpg (1000×667)

2180617.jpg (1000×667)

2180618.jpg (1000×667)

2180622.jpg (1000×667)

2180620.jpg (1000×667)

2180621.jpg (1000×667)

2180623.jpg (1000×667)