كمال پورتراب: متاسفانه موسيقی در ايران بيچاره است

توصيه من اين است كه براي آموزش نوازندگي موسيقي هزينه شود و در اين زمينه سرمايه گذاري كنيم. مانند سرمايه هاي كلاني كه در زمينه ورزشي كرده ايم و نتيجه اش را هم شاهد بوده ايم. اما متاسفانه موسيقي در ايران بيچاره است