رویدادها

یادداشت تهیه کننده نمایش دوست واقعی من تیرکس

یادداشت تهیه کننده نمایش دوست واقعی من تیرکس

گوته فیلسوف ، انسان شناس و شاعر آلمانى مى فرماید کودکان هم آرزو دارند و اگر ما متوجه نیستیم به خاطر این است که قادر به سخن گفتن نیستند . حوزه نمایش کودک در نگاه اول بسیار ساده و داراى ساختارى دم دستى یا بقولى عرصه تجربه کردن براى جوانان جویاى نام محسوب مى شود