نقدی بر نمایش امروز روز خوبیست برای مُردن، به کارگردانی کمال هاشمی

نمایش «امروز روز خوبیست برای مُردن» درباره مرگ و رستگاری فردی است و به گونه در پس یک ویرانی و زوال فردیت و هویت یک زن رستگار شده را بر ما نمایان می سازد و از آنجا که پرداختن به وجوه و ابعاد روحانی مهمترین بخش زندگانی هر انسانی است، می توان این نمایش را در زمینه تئاتر شهودی بررسی کرد.


رویدادها

نقد نمایش شایعه اثر ژان میشل ریب با کارگردانی مؤدبیان

نقد نمایش شایعه اثر ژان میشل ریب با کارگردانی مؤدبیان

اگر نمایشنامه نویس بتواند موضوعی ساده را چنان به پردازش درآورد که از بطن آن داده هائی نامتعارف و حتا متناقض و پارادوکسیکال بیرون آید ونهایتأ اثرش با تأکید برهمین تناقضات ،خصوصیت وشاکله ای کمیک یاغیرکمیک به خود بگیرد،موفق است و ویژگی های ساختاری ومحتوائی متن، معمولأ بر اجرای اثر هم تأثیر مستقیم و بی واسطه ای خواهد گذاشت.

نقد بر نمایش کمدی «خرمهره»

نقد بر نمایش کمدی «خرمهره»

عرفان پهلوانی: گویا در روزگار ما نیازمند یادآوری است که اثری هنری و همچنین آفرینشی دراماتیک «ارزشمند» و «ماندگار» است که بتواند از ظرف زمان و مکان خود فراتر رود.

روایتی از کارتونهای دهۀ ۶۰

روایتی از کارتونهای دهۀ ۶۰

رضا آشفته: سزارین یک نمایش به شیوۀ تک گویی* است که در آن وضعیتی شکل می گیرد که مردی دربارۀ خودش که زندگی فانتزی و غیرمتعارفی دارد، اعترافات و واگویه هایش را برای تماشاگران بیان می کند. بیانی گزاره گرا و درونی که نشانه های بیرونی برای عینیت بخشیدن به آن نیز کدگزاری شده است که کاملا انتزاعی و تجریدی به نظر نرسد.

نمایشی که تمامأ از جنس تئاتر است

نمایشی که تمامأ از جنس تئاتر است

نمایش ” بیرون، پشت در” به نویسندگی ” ولفگانگ بورشرت ” و طراحی وکارگردانی”ایمان اسکندری” اجرائی”شیوه گرا” ،سبک و سیاق دار و ساختارمند است که برفرم وداشته های بصری ونمایشی تأکید مضاعف دارد وبه گونه ای” تئاتر ناب” ارزیابی می شود

تأویل زائی بی بدیل یک نمایش

تأویل زائی بی بدیل یک نمایش

بهترین آثار نمایشی و تئاتری آن هائی اند که رویکردی نامتعارف ، تحلیل گرانه و تأویل آمیز به زندگی، اوضاع اجتماعی و موقعیت انسان در دنیای معاصر دارند و عملأ چنین رویکردی را با شاکله ، ساختار و حتا در ژانر خاص و نامتعارفی به نمایش می گذارند.

این پیشانی نوشت سیاه است که قربانی می شود

این پیشانی نوشت سیاه است که قربانی می شود

رضا آشفته : در پهنۀ دریا، نمایشی بر گرفته از اثری به همین نام از اسلاومیر مروژک لهستانی است که در دستگاه نمایش های ایرانی و برگرفته از تقلید، روحوضی، تعزیه و روضه خوانی و …اجرا می شود .

«بیگانه» گنجینه تئاتر ماست

«بیگانه» گنجینه تئاتر ماست

حمیدرضا نعیمی در یاداشتی کوتاه نقد و نظر خود درباره اقتباس از رمان بیگانه ، کارگردانی و اجرای این نمایش را بیان کرد.