نقدی بر نمایش امروز روز خوبیست برای مُردن، به کارگردانی کمال هاشمی

نمایش «امروز روز خوبیست برای مُردن» درباره مرگ و رستگاری فردی است و به گونه در پس یک ویرانی و زوال فردیت و هویت یک زن رستگار شده را بر ما نمایان می سازد و از آنجا که پرداختن به وجوه و ابعاد روحانی مهمترین بخش زندگانی هر انسانی است، می توان این نمایش را در زمینه تئاتر شهودی بررسی کرد.


رویدادها

نگاهی به نمایش «مضحکه شبیه قتل» به کارگردانی کیانی

نگاهی به نمایش «مضحکه شبیه قتل» به کارگردانی کیانی

دوگانگی از ویژگی‌های بارز این نمایش است. از تقابل مضحکه و شبیه گرفته تا تقابل شخصیت‌های نمایش که در قالب دو بیوه شاه بابا متجلی می‌شود. زنان شاه یکی سنتی با لهجه شیرین آذری و البسه‌ای خانم‌باجی‌وار و دیگری با ظاهری متجدد و استفاده متظاهرانه از واژه‌های فرانسوی در دو موضع متضاد در برابر مرگ شاه قرار می‌گیرند.