گزارش تصویری نمایش اینجا کسی است پنهان

نمایش «اینجا کسی است پنهان» می خواهد بگوید در هر جامعه ای آدم هایی هستند که گم شده اند در این همه روزمرگی و جامعه تفاوت هایشان را از یاد برده است…

MrArt.ir: نمایش «اینجا کسی است پنهان» می خواهد بگوید در هر جامعه ای آدم هایی هستند که گم شده اند در این همه روزمرگی و جامعه تفاوت هایشان را از یاد برده است…

بازیگران به ترتیب الفبا: آیت بی غم – بابک بهاءالدین – پریسا احمدی – سپهر فرحت – رضا عابدینی – رضا عصار – مریم مجیدی.
نویسنده: علی آشنا و کارگردان: رضا عابدینی.
عکس: محمد جواد عبدی

زمان: دهــم تا چـــهاردهم اســفندماه نـــــود و دو – ساعت شـــش عصـــر.
مکان: آمــفی تئــاتر مرکــزی دانشــگاه شـــریف.

تماشا برای عموم آزاد است.

http://www.tiwall.com/files/cache/82141503be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/61363205be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/87631706be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/35760107be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/88354304be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/61155108be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/5326211be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/42565310be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/62466309be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/53573612be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/68645214be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/6476213be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg