تصاویر نمایش همسر چینی

نمایش «همسر چینی» نوشته رحمت امینی، با کارگردانی مرجان قمری شامگاه یکشنبه در خانه نمایش روی صحنه رفت.

2502472.jpg (1000×667)

2502469.jpg (1000×667)

2502470.jpg (1000×667)

2502473.jpg (1000×667)

2502476.jpg (1000×667)

2502474.jpg (1000×667)

2502475.jpg (1000×667)

2502478.jpg (1000×667)

2502479.jpg (1000×667)

2502483.jpg (1000×667)

2502485.jpg (1000×667)

2502484.jpg (1000×667)

2502486.jpg (1000×667)

2502487.jpg (1000×667)