تصاویر نمایش نام تمام مادران

نمایش نام تمام مادران به کارگردانی محمد رحمانیان در تماشاخانه پایتخت به روی صحنه رفت.

2393154.jpg (1000×667)

2393153.jpg (1000×667)

2393151.jpg (1000×667)

2393157.jpg (1000×667)

2393155.jpg (1000×667)

2393159.jpg (1000×667)

2393160.jpg (1000×667)

2393166.jpg (1000×667)

2393162.jpg (1000×667)

2393164.jpg (1000×667)

2393170.jpg (1000×667)

2393172.jpg (1000×667)

2393182.jpg (1000×667)

2393174.jpg (1000×667)

2393195.jpg (1000×667)

2393192.jpg (1000×667)