تصاویر نمایش ماراساد

نمایش ماراساد ، نوشته پیتر وایس به کارگردانی مریم برزگر شامگاه پنجشنبه درمرکز تتاتر مولوی به روی صحنه رفت.

2423018.jpg (1000×667)

2423021.jpg (1000×667)

2423022.jpg (1000×667)

2423023.jpg (1000×667)

2423024.jpg (1000×667)

2423025.jpg (1000×667)

2423026.jpg (1000×667)

2423028.jpg (1000×667)

2423027.jpg (1000×667)

2423029.jpg (1000×667)

2423036.jpg (1000×667)

2423037.jpg (1000×667)

2423038.jpg (1000×667)

2423035.jpg (1000×667)

2423040.jpg (1000×667)

2423039.jpg (1000×667)