تصاویر نمایش «دو دلقک و نصفی»

نمایش “دو دلقک و نصفی” به کارگردانی جلال تهرانی در سالن اصلی تئاتر شهر به اجرا درآمد.

2659746.jpg (1000×667)

2659747.jpg (1000×667)

2659742.jpg (1000×667)

2659745.jpg (1000×667)

2659741.jpg (1000×667)

2659750.jpg (1000×667)

2659749.jpg (1000×667)

2659744.jpg (1000×667)

2659752.jpg (1000×667)

2659759.jpg (1000×667)

2659762.jpg (1000×667)

2659758.jpg (1000×667)