فیلم/ نقشه تحریم جشنواره تئاتر فجر نقش برآب شد

کوروش زارعی دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفت: برخی همکاران به من می گفتند بخاطر اتفاقات اخیر در جشنواره حضور پیدا نکنیم.