مسئولان حرف و عملشان یکی باشد/ پرهیز از سیاستگذاری‌های موازی

مسعود دلخواه معتقد است یکی بودن حرف و عمل سیاستگذاران و پرهیز از سیاست‌های موازی نهادهای مختلف در کنار توجه به امنیت شغلی و پرداخت بیمه بیکاری به هنرمندان از جمله مطالبات جامعه تئاتری است.


مسعود دلخواه معتقد است یکی بودن حرف و عمل سیاستگذاران و پرهیز از سیاست‌های موازی نهادهای مختلف در کنار توجه به امنیت شغلی و پرداخت بیمه بیکاری به هنرمندان از جمله مطالبات جامعه تئاتری است.