» آرشیو مطالب » فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد
آرشیو مطالب - برگزیده - تئاتر ایران

فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد

دی 28, 1395 0

فراخوان بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران بعد از چند ماه تأخیر، منتشر شد.

به گزارش تئاتر آنلاین، بیستمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با تا کید بر «تئاتر به مثابه اندیشه در تولیدات تئاتر دانشگاهی»، «توجــه بــر حضــور شــورای مشــورتی کانون هــای نمایــش کشــور و پیونــد هرچــه بیشــتر آن بــا دبیرخانــه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی»، «پیگیری مطالبات دانشجویان و اجرای عموم آثار برگزیده» و «برقراری دبیرخانه ثابت و مستقل» به عنوان اهداف و رویکرد این دوره از جشنواره، فراخوان خود را منتشر کرد.

این دوره از جشنواره در ۷ بخش «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «مدرسان دانشگاه»، «برگزیدگان جشنواره های دانشجویی»، «نمایشنامه نویسی» جایزه ا کبر رادی، «پژوهش» جایزه فرهاد ناظرزاده کرمانی و «عکس و پوستر تئاتر» برگزار می شود.

در بخش صحنه ای جشنواره، متقاضیان باید فرم مربوطه در سایت جشنواره را با دقت و بر اساس دستورالعمل ذکر شده تـا پایان ۱۰ بهمـن ماه ۱۳۹۵ تکمیل و ارسـال کنند.

در بخش تجربه های اجرا نیز متقاضیـان بایـد فـرم مربوطـه در سایت جشـنواره را بـه دقت مطالعـه و بر اساس دستورالعمل ذکر شـده به همـراه فرم پیشنهادنامه و طر ح اجرایی خود تا پایان ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ تکمیل و ارسال کنند.

در بخش مدرسان، تمامـی آثـار ارسـالی در ایـن بخـش بـه صـورت فیلـم اجـرای اثـر بازبینـی می شـوند، بـه همیـن منظـور گروه هـای شـرکت کننـده فیلـم اجـرای نمایـش خـود را در ۳ نسـخه بصـورت لـوح فشـرده تـا ۲۰ فروردیـن ماه ۱۳۹۶ بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کنند.

در بخش برگزیدگان جشنواره های دانشجویی، تنهـا آثـاری از سـوی جشـنواره پذیرفته خواهنـد شـد کـه در آخریـن دوره یکـی از جشـنواره های دانشـجویی، در بـازه زمانـی خـردادماه ۱۳۹۵ الی اسـفندماه ۱۳۹۵ حضور داشـته باشـند.

در بخش نمایشنامه نویسی، متقاضیـان حضـور در این بخـش باید فـرم مربوطـه در سایت جشـنواره را بـا دقــت مطالعـه و بـر اساس دسـتورالعمل ذکـر شـده تـا پایـان ۲۵ اسـفندمـاه ۱۳۹۵ تکمیـل و اثـر خـود را بارگـذاری کنند.

در بخش پژوهش، متقاضیـان حضـور در ایـن بخـش بایـد فـرم مربوطـه در سـایت جشـنواره را بـا دقـت مطالعـه و بـر اسـاس دسـتورالعمل ذکـر شـده تـا پایـان ۲۵ بهمـن مـاه ۱۳۹۵ تکمیـل و بـه همـراه چکیـده مقـاالت خـود بارگـذاری کنند.

در بخش عکس، متقاضیـان شـرکت در ایـن بخـش می تواننـد پـس از تکمیـل فـرم ثبـت نـام در سـایت جشـنواره تــا تاریــخ ۳۰ بهمــن مــاه ۱۳۹۵ مجموعــه ای شــامل ۸ تــا ۱۵ فریــم عکــس را بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کنند.

بخش پوستر نیز تنهـا ویـژه پوسـتر نمایش هـای حاضـر در جشـنواره بـوده و بـه صـورت رقابتـی برگـزار می شـود. در ایـن بخـش هنرمنـد گرافیسـت می توانـد توضیحـات خـود را در طراحـی اثـر بــا توجــه بــه اثــر نمایشــی در حــد یــک پارا گــراف بــه پیوســت پوســتر طراحــی شــده تــا پایــان ۵ اردیبهشـت ماه ۱۳۹۶ بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کنـد.

علاقمندان و دانشجویان تئاتری برای دسترسی به فراخوان بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به سایت جشنواره به نشانی اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه کنند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری مهدی گمار اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×