تصاویر دومین روز از برنامه های روز ملی تئاتر

Reading Time: 2 minutes آیین های نوروزی و نمایش های خیابانی از مجموعه برنامه های روز ملی تئاتر عصر امروز در فضای باز تئاتر شهر برگزار شد.

Reading Time: 2 minutes

2416327.jpg (1000×667)

2416330.jpg (1000×667)

2416335.jpg (1000×667)

2416326.jpg (1000×667)

2416325.jpg (1000×667)

2416333.jpg (1000×667)

2416337.jpg (1000×667)

2416332.jpg (1000×667)

2416346.jpg (1000×667)

2416342.jpg (1000×667)

2416339.jpg (1000×667)

2416338.jpg (1000×667)

2416341.jpg (1000×667)

2416344.jpg (1000×667)

2416329.jpg (1000×667)

2416347.jpg (1000×667)

2416345.jpg (1000×667)

2416348.jpg (1000×667)

2416324.jpg (1000×667)