تصویری/ کنسرت اپرای اشک ها و لبخند ها

عکاس: آزاده مشعشعی

http://www.tiwall.com/files/cache/00be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/8282900be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/318511be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/9291955be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/4385464be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/4881653be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/3892116be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/5373657be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/1195958be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/98832511be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/34851010be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/3685369be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/19418512be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/36662113be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/86849714be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/31565717be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/31230616be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/19233715be859f8375f2db9c62f134ee00992ad7.jpg