تصاویر نمایش مهمانسرای دو دنیا

این نمایش را امید رضا سپهری کارگردان و سارا خوئینی ها، رامین سیار دشتی، امیر معراج، تکتم رسول زاده، قیس سپهری و شهره سلطانی بازی می کنند.

 

 

IMG16401020.jpg (1000×768)

IMG16402267.jpg (1000×675)

IMG16403989.jpg (1000×685)

IMG16405932.jpg (1000×667)

IMG16413244.jpg (1000×781)

IMG16413244.jpg (1000×781)

IMG16413125.jpg (1000×657)

IMG16412333.jpg (1000×728)

IMG16413187.jpg (1000×667)

IMG16405978.jpg (688×1000)

IMG16413075.jpg (872×1000)

IMG16405017.jpg (607×1000)

IMG16411397.jpg (667×1000)