تئاتر خارج از کشور - بین الملل

تئاتر خارج از کشور - بین الملل

تئاتر خارج از کشور - بین الملل

تئاتر خارج از کشور - بین الملل

تئاتر خارج از کشور - بین الملل

تئاتر خارج از کشور - بین الملل

تئاتر خارج از کشور - بین الملل

تئاتر خارج از کشور - بین الملل

تئاتر خارج از کشور - بین الملل

این نمایش در شهر نیویورک به روی صحنه رفته است و کارگردانی آن را جولی تیمور بر عهده دارد.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :