تصاویر نمایش سه خواهر

نمایش سه خواهر به کارگردانی حامد امان پور قرایی در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد به روی صحنه می رود.

IMG 9487

691740.jpg (900×600)

691743.jpg (900×600)

691741.jpg (900×600)

691745.jpg (900×600)

691746.jpg (900×600)

691749.jpg (900×600)

691748.jpg (900×662)

691747.jpg (900×644)

691750.jpg (900×600)

691752.jpg (900×600)

691751.jpg (900×600)

691754.jpg (900×744)

691735.jpg (900×600)

691736.jpg (900×600)

691737.jpg (900×600)

691738.jpg (900×600)

691739.jpg (900×677)

691742.jpg (900×600)

691744.jpg (900×600)

691753.jpg (900×600)