تصاویر نمایش راپورت‌های شبانه دکتر مصدق

اجرای نمایش راپورت‌های شبانه دکتر مصدق به کارگردانی اصغر خلیلی در تالار وحدت به روی صحنه رفت.

2162160.jpg (1000×667)

2162157.jpg (1000×667)

2162158.jpg (1000×667)

2162159.jpg (1000×667)

2162167.jpg (1000×667)

2162163.jpg (1000×667)

2162166.jpg (1000×667)

2162168.jpg (1000×667)

2162165.jpg (1000×667)

2162164.jpg (1000×667)

2162169.jpg (1000×667)

2162173.jpg (1000×667)

2162170.jpg (1000×667)

2162171.jpg (1000×667)

2162172.jpg (1000×667)

2162174.jpg (1000×667)

2162175.jpg (1000×667)

2162177.jpg (1000×667)

2162179.jpg (1000×667)

2162184.jpg (1000×667)

2162181.jpg (1000×667)

2162185.jpg (1000×667)

2162183.jpg (1000×667)

2162186.jpg (1000×667)

2162187.jpg (1000×667)