تصاویر نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟‎

نویسنده، طراح و کارگردان: سید فرشاد هاشمی – بازیگران:سید فرشاد هاشمی

P1022301.2d42c6.JPG (800×600)

P1022264.2d42c6.JPG (600×800)

P1022658.2d42c6.JPG (600×800)

P1022679.2d42c6.JPG (800×600)

P1022311.2d42c6.JPG (800×600)

P1022404.2d42c6.JPG (600×800)

P1022541.2d42c6.JPG (600×800)

P1022523.2d42c6.JPG (800×600)