تصاویر تمرین نمایش کابوس حضرت اشرف

بازیگران: (به ترتیب ورود به صحنه) حمیدرضا نعیمی، آرش فلاحت پیشه، بهنام شرفی، محمد صادق ملک، سوده شرحی، مهدی پاکدل، عاطفه رضوی، نیکی مظفری، صالح لواسانی، مجتبی بابایی فرد، امیرکاوه آهنین جان، کورش تهامی

photo_2017-01-23_09-35-24dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×707)

photo_2017-01-23_09-35-43dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×530)

photo_2017-01-23_09-35-53dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×580)

photo_2017-01-23_09-35-58dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×539)

photo_2017-01-23_09-36-03dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×573)

photo_2017-01-23_09-36-23dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×591)

photo_2017-01-23_09-36-31dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×534)

photo_2017-01-23_09-36-34dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×590)

photo_2017-01-21_18-41-26dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg (800×611)