تصاویر/ تئاتر خیابانی پرسه در نیاز

پرسه در نیاز - کارگردان: سحر محسنی کیاسری - عکس: عرفان خوشخو و باشگاه خبرنگاران توانا - مکان:پهنه رودکی - زمان: بهمن 1401

02 mie4

03 jsbk

04 g454

05 t5f

09 7por

08 9fvk

07 o1yc

10 otrv