تصاویر/ تئاتر خیابانی بی وقتی

بی وقتی - کارگردان: آدینه رحیم نژاد-عکس: عرفان خوشخو و و باشگاه خبرنگاران توانا - مکان: پهنه رودکی-زمان: بهمن 1401

02 mg1w

03 lryu

07 komd

08 vsyj

09 3ssd

10 wdtw