تصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر شهر

اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر شهر شامگاه دیشب با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران و جمعی از هنرمندان در سالن جدید خانه تاتر برگزار شد

2215502.jpg (1000×667)

2215501.jpg (1000×667)

2215508.jpg (1000×667)

2215505.jpg (1000×667)

2215507.jpg (1000×667)

2215509.jpg (1000×667)

2215498.jpg (1000×667)

2215500.jpg (1000×667)

2215510.jpg (1000×667)

2215503.jpg (1000×667)

2215499.jpg (1000×667)

2215512.jpg (1000×667)

2215513.jpg (1000×667)

2215511.jpg (1000×667)

2215516.jpg (1000×667)

2215514.jpg (1000×667)

2215515.jpg (1000×667)

2215519.jpg (1000×667)

2215518.jpg (1000×667)

2215517.jpg (1000×667)

2215522.jpg (1000×667)

2215523.jpg (1000×667)

2215520.jpg (1000×667)

2215526.jpg (1000×667)

2215524.jpg (1000×667)

2215521.jpg (1000×667)

2215528.jpg (1000×667)

2215527.jpg (1000×667)

2215525.jpg (1000×667)

2215531.jpg (1000×667)

2215530.jpg (1000×667)

2215529.jpg (1000×667)

2215532.jpg (1000×667)