تصاویر پشت صحنه نمایش اسپانیایی

نمایش اسپانیایی به کارگردانی «شیوا اردویی» از تاریخ ۱۶ آبان ماه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه می رود.

http://www.tiwall.com/files/cache/5630311_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/4243012_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/4892183_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/1511724_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/1293616_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/34558815_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/80788114_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/90923113_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/90612712_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/5851711_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/6152116_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/66178817_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/93919418_rdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg

http://www.tiwall.com/files/cache/713012sdddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg