برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های وزیر ارشاد پیشنهادی در حوزه تئاتر چیست؟

وزیر فرهنگ و ارشاد پیشنهادی دولت سیزدهم آسیب‌شناسی، برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های خود را در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه وزارتخانه از جمله تئاتر و هنرهای نمایشی ارائه داد.


وزیر فرهنگ و ارشاد پیشنهادی دولت سیزدهم آسیب‌شناسی، برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های خود را در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه وزارتخانه از جمله تئاتر و هنرهای نمایشی ارائه داد.