برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد راهبردی نیست

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی ارشاد کلی و فاقد راهبرد و شامل تناقض گویی های عمده است.


نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی ارشاد کلی و فاقد راهبرد و شامل تناقض گویی های عمده است.