انتشار فراخوان جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار

فراخوان سومین جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار منتشر شد.


فراخوان سومین جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار منتشر شد.