اعلام جزییات افزایش مبلغ طرح تکریم و کمک مستمری اصحاب فرهنگ و هنر

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به برخی اقدامات حمایتی این مجموعه در ماه های اخیر از افزایش مبلغ طرح تکریم و کمک مستمری اصحاب فرهنگ و هنر خبر داد.


مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به برخی اقدامات حمایتی این مجموعه در ماه های اخیر از افزایش مبلغ طرح تکریم و کمک مستمری اصحاب فرهنگ و هنر خبر داد.