اعضای ستاد برگزاری جشنواره تاترفجر استان خراسان رضوی معرفی شدند

از سوی دبیر ,اعضای ستاد برگزاری جشنواره تاتر فجر استان خراسان رضوی معرفی شدند.

به گزارش تئاتر آنلاین، در اولین جلسه هماهنگی از سوی محمدجهانپا دبیر جشنواره احکام اعضای ستاد برگزاری سی و دومین جشنواره تاتر فجر استان خراسان رضوی معرفی شدند.

براساس احکام صادر شده؛ سید حبیب قاانی (مدیر روابط عمومی ) حسین شجاعی (مدیر پشتیبانی ) امیراحسان امیرپور(مدیر مالی) دکتر محمد مداح حسینی (مدیر علمی و اموزشی ) محمود کریمی (مدیر فنی ) مهدی شریفی (مدیر افتتاحیه و اختتامیه ) مینو پروستان زاده (مسئول دبیرخانه ) معرفی شدند.