اجرای تئاتر خیابانی در چذابه

چذابه – یکی از اقدامات خوب فرهنگی امسال در مرز چذابه اجرای تئاتر خیابانی برای زائران اربعین حسینی است. دریافت ۹ MB

چذابه – یکی از اقدامات خوب فرهنگی امسال در مرز چذابه اجرای تئاتر خیابانی برای زائران اربعین حسینی است.


دریافت
۹ MB