صفحه اصلی / هادی کمالی مقدم

نمایش «مرغان اینروزی» به پرواز در می‌ آیند

نمایش «مرغان اینروزی» بر اساس منطق الطیر عطار نیشابوری به کارگردانی هادی کمالی مقدم و به شکل کاروانی ...