صفحه اصلی / نمایش مرغان اینروزی

نمایش «مرغان اینروزی» به پرواز در می‌ آیند

نمایش «مرغان اینروزی» بر اساس منطق الطیر عطار نیشابوری به کارگردانی هادی کمالی مقدم و به شکل کاروانی ...