صفحه اصلی / قادر آشنا

قادر آشنا: نیازمند تعامل هنری با دنیا هستیم

مدیر اداره کل هنرهای نمایشی گفت: در شرایط فعلی نیازمند تعامل هنری با دنیا هستیم چراکه در دنیا نگاه ه ...