بایگانی برچسب: حمید رضا عسکری

نمایش خرسی که می خواست خرس باقی بماند

تصاویر نمایش خرسی که می خواست خرس باقی بماند

تصاویر نمایش خرسی که می خواست خرس باقی بماند

بازیگران: (به ترتیب ورود به صحنه) حسین شجاعی فرد، محمود نصیری فاخر، ساناز فرخ نژاد، مریم تاران، الهه عسکری، کیمیا الوانی، حسن همتی، کامیار محبی، محمد خوشبختیان، علیرضا رشیدی

نمایش خرسی که می خواست خرس باقی بماند

نمایش خرسی که می خواست خرس باقی بماند

بازیگران: (به ترتیب ورود به صحنه) حسین شجاعی فرد، محمود نصیری فاخر، ساناز فرخ نژاد، مریم تاران، الهه عسکری، کیمیا الوانی، حسن همتی، کامیار محبی، محمد خوشبختیان، علیرضا رشیدی

Top