مطالب موضوع معرفی هفته

نمایش گریه ها و خنده های بی دلیل یک زن

نمایش گریه ها و خنده های بی دلیل یک زن

خلاصه: زنی در یک دادگاه خیالی یا آسایشگاه روانی گذشته زندگی پر فراز و فرودش را مرور میکند و به دنبال رهایی از کابوسها و توهمات همیشگی است و…

نمایش مجلس شاه فتاح

خلاصه: فتاح عاشق دختر عمویش است و عمویش برای این وصال شرطی تعیین کرده است که سر حضرت امیر را براش بیاورد. فتاح عازم سفری می شود و با باغبانی روبه رو می شود که سرنوشتش را تغییر می دهد…

Top